ஒன்ராறியோவில் இன்று 127 புதிய தொற்றாளர்கள்!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

ஒன்ராறியோவில் இன்று 127 புதிய தொற்றாளர்கள் பதிவாகினர். கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலான காலப்பகுதியில் பதிவான குறைந்த எண்ணிக்கை இதுவாகும்.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Related News

o'Bazaar