இலங்கை

மூன்றாம் தரப்பின்றி பேசுவது தற்கொலைக்குச் சமானம்

மூன்றாம் தரப்பினரின் அனுசரணை இல்லாமல் யாருதானும் பேச முடியாது. புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகளாக இருக்கட்டும். தமிழ் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களாக இருக்கட்டும்.

o'Bazaar


Covid 19 Update

செய்திகள்

உலகம்